Tác động của các yếu tố nội tại doanh nghiệp đến quản lý chuỗi cung ứng xanh

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 113-121
Tóm tắt:
Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá các yếu tố nội tại doanh nghiệp ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh. Nghiên cứu chính thức được thực hiện với 479 doanh nghiệp sản xuất và cung cấp mặt hàng tiêu dùng nhanh thông qua phương pháp khảo sát trực tiếp và trực tuyến. Kết quả nghiên cứu đã xác định được ba yếu tố nội tại doanh nghiệp ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh, bao gồm: (i) Cam kết của nhà quản lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, (ii) Động lực chiến lược hướng đến hiệu quả hoạt động, và (iii) Động lực chiến lược hướng đến hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng đã xác định quản lý chuỗi cung ứng xanh chịu tác động tích cực từ các yếu tố nội tại của doanh nghiệp, bao gồm: (i) Quản lý môi trường, (ii) Giao vận ngược, và (iii) Phục hồi đầu tư.
Từ khóa: Quản lý môi trường, quản lý chuỗi cung ứng xanh, yếu tố nội tại.
Tra cứu bài báo