Kỹ năng làm việc thúc đẩy phát triển ngành kinh doanh du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 68-77
Tóm tắt: Thông qua việc nghiên cứu, thống kê lượng khách du lịch trong và ngoài nước, mức tăng trưởng du lịch trong thời gian qua ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam và kết quả khảo sát, điều tra thực trạng nghề nghiệp, kỹ năng nghề tại tỉnh Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng, bài viết đánh giá xu hướng phát triển ngành du lịch, phân tích kĩ năng nghề của người lao động liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh du lịch. Kết quả phân tích cho thấy sự thiếu hụt các kỹ năng nghề hiện nay còn tương đối lớn, nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động cao. Từ các phân tích, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý cho các bên liên quan áp dụng một số kỹ năng làm việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch ở các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam.
Từ khóa: Kinh doanh du lịch, kỹ năng nghề, ngành kinh doanh.
Tra cứu bài báo