Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng địa phương vào chương trình phát triển bền vững du lịch biển tại duyên hải Nam Trung Bộ

29-39
Tóm tắt:
Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp ba lý thuyết: phát triển bền vững; trao đổi xã hội và hành vi tham gia. Một mẫu nghiên cứu theo hạn ngạch được điều tra từ cộng đồng địa phương với 444/500 phiếu phát ra tại Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả 7/8 giả thuyết được ủng hộ. Sự tham gia của cộng đồng địa phương đến chương trình phát triển du lịch bền vững chịu ảnh hưởng tích cực của nhận thức lợi ích, sự gắn bó và sự quan tâm của cộng đồng đến chương trình phát triển du lịch bền vững; trong khi chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhận thức chi phí. Bài viết đã đề xuất một số chính sách phù hợp cho phép ngành du lịch phát huy vai trò của cộng đồng trong việc tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững thời gian tới.
Từ khóa: Sự tham gia; lợi ích; chi phí; sự gắn bó; cộng đồng; du lịch biển.
Tra cứu bài báo