Tác động của tăng trưởng kinh tế theo ngành đến giảm nghèo ở Việt Nam

2-10
Tóm tắt:
Nghiên cứu này xem xét tác động của tăng trưởng kinh tế theo ngành đến nghèo đói ở Việt Nam. Bằng việc sử dụng dữ liệu bảng về tốc độ tăng trưởng của ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ theo tỉnh/ thành phố từ giai đoạn 2010-2015 và mô hình hệ phương trình, nghiên cứu đã chỉ ra tăng trưởng kinh tế công nghiệp có tác động tích cực và lớn nhất đến giảm nghèo. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ cao không đem lại hiệu quả đối với mục tiêu giảm nghèo. Mối tương quan dịch chuyển giữa các ngành qua quá trình đô thị hóa và trình độ dân trí gia tăng cũng có tác động tích cực đến giảm nghèo ở Việt Nam.
Từ khóa: Nghèo, tăng trưởng theo ngành, Việt Nam
Tra cứu bài báo