Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp khai thác chế biến đá ốp lát ở Việt Nam

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 41-48
Tóm tắt:
Bài viết thông qua xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp khai thác chế biến đá ốp lát ở Việt Nam nhằm xác định nhân tố nào là nhân tố quyết định, quan trọng để có những khuyến nghị nhằm xây dựng hệ thống thông tin kế toán thỏa mãn nhu cầu thông tin cung cấp đến đối tượng sử dụng. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, bài viết tiến hành nghiên cứu 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp này bao gồm: (1) Nhóm nhân tố thuộc về nhà quản trị, (2) nhóm nhân tố thuộc về yếu tố vận hành hệ thống thông tin kế toán, (3) nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm doanh nghiệp, (4) nhóm nhân tố khách quan. Trên cơ sở phát phiếu điều tra đến các doanh nghiệp, tác giả đã tiến hành xử lý dữ liệu thu thập qua phần mềm SPSS 20 và tìm ra nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp, đây là cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp nhằm gợi ý cho áp dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp khai thác chế biến đá ốp lát đạt hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, Nhân tố ảnh hưởng, Đá ốp lát.
Tra cứu bài báo