Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa

KT&PT, số 242(II), tháng 8 năm 2017, tr. 19-27
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài báo là xác định những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát các nhà đầu tư du lịch tại Thanh Hóa. Trên cơ sở phát triển khung lý thuyết từ mô hình chiết trung hay mô hình “OLI” được phát triển bởi Dunning (1996), với 660 phiếu điều tra đã được gửi đến các đối tượng trên, kết quả điều tra cho thấy một số nhân tố được đánh giá là quan trọng hơn các nhân tố khác. Trong đó, chính sách thu hút vốn đầu tư của chính quyền địa phương là nhóm nhân tố quan trọng nhất, tiếp đến là các nhân tố như: cơ sở hạ tầng, tài nguyên du lịch, môi trường chính trị - xã hội… cũng có ảnh hưởng mang tính quyết định khi nhà đầu tư xem xét lựa chọn địa điểm đầu tư phát triển du lịch tại Thanh Hoá. Bài viết cũng đã đề xuất một số khuyến nghị chính sách với chính quyền địa phương nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước phát triển du lịch. 
Từ khóa: Ngoài ngân sách nhà nước; nhân tố ảnh hưởng; thu hút vốn đầu tư; phát triển du lịch.
Tra cứu bài báo