Chi phí đại diện và Quyết định tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm đối với các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 79-88
Tóm tắt:
Chi phí đại diện phát sinh khi doanh nghiệp gặp phải sự thiếu đồng thuận giữa mục đích của chủ sở hữu, chủ nợ và nhà quản lý. Bài báo kiểm định sự tác động của các quyết định quản trị tài chính tới chi phí đại diện đối với doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Kết quả cho thấy có nhiều điểm trái ngược với các kết luận ở các thị trường Mỹ, Anh, Nga, Ấn Độ và Đông Âu… Thứ nhất, các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng càng nhiều nợ thì chi phí đại diện của nợ càng cao. Thứ hai, doanh nghiệp càng tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu thì chi phí đại diện cổ phần càng giảm. Thứ ba, doanh nghiệp càng tiết kiệm được chi phí sản xuất thì chi phí đại diện càng giảm; tuy nhiên nếu cắt giảm phần thu nhập của doanh nghiệp cho các đối tượng khác trong khu vực sản xuất kinh doanh thì chi phí đại diện tăng lên. Cuối cùng, doanh nghiệp trả cổ tức nhiều hơn sẽ làm tăng chi phí đại diện của cả cổ phần và nợ.
Từ khóa: Chi phí đại diện của nợ, chi phí đại diện cổ phần, quyết định tài chính.
Tra cứu bài báo