Các nhân tố quyết định tới tính động của trạng thái nghèo của hộ

KT&PT, số 246, tháng 12 năm 2017, tr. 30-38
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng mô hình logit đa định danh để xác định các nhân tố ảnh hưởng tới tính động của trạng thái nghèo của hộ. Kết quả phân tích chỉ ra những nhân tố sau đã giúp cải thiện khả năng thoát nghèo của hộ: (i) Chủ hộ là nam giới, (ii) Chủ hộ đã hoàn thành bậc học cấp hai hoặc cấp ba, và (iii) Nguy cơ tổn thương với nghèo của hộ là thấp. Trong khi đó, những yếu tố đã góp phần ngăn chặn một hộ bị rơi vào trạng thái nghèo trong giai đoạn 2012-2014 là: (i) Chủ hộ có độ tuổi trẻ cho tới trung niên (gần 40 tuổi), (ii) Chủ hộ có đầy đủ vợ/chồng, (iii) Hộ có giá trị tài sản hay nhà ở lớn, và (iv) Chủ hộ làm việc ở khu vực nước ngoài.
Từ khóa: Mô hình logit đa định danh, hiệu ứng cải thiện, hiệu ứng phòng vệ, nghèo
Tra cứu bài báo