Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thành công của khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 109-119
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố chính tác động đến sự thành công của khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thông qua việc tiến hành một khung nghiên cứu định lượng, với mô hình nghiên cứu gồm bảy nhân tố tác động đến sự thành công của khởi nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập bằng việc khảo sát 205 doanh nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu đã xác định được năm nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của khởi nghiệp tại tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Môi trường kinh doanh, sự đồng thuận và hỗ trợ, phẩm chất cá nhân, kỹ năng lãnh đạo và thông tin trong kinh doanh. Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề xuất những định hướng và khuyến nghị chính sách phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm tăng khả năng thành công của các doanh nhân khởi nghiệp tại địa phương.
Từ khóa: Khởi nghiệp, nhân tố tác động, khởi nghiệp thành công, tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo