Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 32-42
Tóm tắt:
Bài viết này phân tích tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế sử dụng phương pháp định lượng từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và dự báo tổng vốn đầu tư của tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy có sự tác động của vốn đầu tư Nhà nước và vốn đầu tư tư nhân đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chính quyền địa phương nên cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút đầu tư của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Bên cạnh đó, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư Nhà nước có thể sẽ tạo ra tác động lan tỏa cho đầu tư khu vực kinh tế ngoài Nhà nước từ đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tiếp theo.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, đầu tư, cơ cấu đầu tư, Phú Thọ.
Tra cứu bài báo