Xếp hạng hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp giấy tỉnh Phú Thọ

KT&PT, số 250(II), tháng 4 năm 2018, tr. 89-98
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 để phân tích và so sánh hiệu quả kỹ thuật của 8 doanh nghiệp giấy Việt Nam, trong đó có hai doanh nghiệp giấy của tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu với một biến đầu vào là Chi phí trên mỗi đồng doanh thu và hai biến đầu ra là Tỷ suất sinh lời trên tài sản, Hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Kết quả phân tích bao dữ liệu DEA cho thấy chỉ có hai trong số tám doanh nghiệp giấy đạt hiệu quả kỹ thuật tối đa 100%, các doanh nghiệp giấy của tỉnh Phú Thọ hoạt động chưa đạt hiệu quả kỹ thuật. Nghiên cứu đưa ra biểu đồ xác định vị trí hiệu quả kỹ thuật cho các doanh nghiệp giấy. Nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao hiệu quả kỹ thuật cho các doanh nghiệp giấy.
Từ khóa: DEA, doanh nghiệp giấy, hiệu quả kỹ thuật.
Tra cứu bài báo