Hiệu ứng kỳ nghỉ lễ và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 251, tháng 5 năm 2018, tr. 66-72
Tóm tắt:
Từ khóa: Kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán, lợi nhuận chứng khoán, Tết Nguyên Đán
Tra cứu bài báo