Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động tại các trường đại học của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 132-143
Tóm tắt: Trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học tại các trường đại học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đưa ra chủ trương trao quyền tự chủ cho các trường đại học công lập, với mong muốn phát triển đồng bộ hệ thống giáo dục đại học trên cả nước. Khi đó, vai trò của người lãnh đạo vô cùng quan trọng, họ là người mang lại thành công và sự phát triển cho các trường đại học. Bài báo này làm rõ bản chất và ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả hoạt động của các trường đại học dựa trên khảo sát 363 cán bộ quản lý và giảng viên từ 20 trường công lập. Bằng việc sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính, tác giả khẳng định mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, phong cách giao dịch và phong cách tự do đến kết quả chuyên môn và kết quả tài chính trong các trường đại học công lập Việt Nam.
Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, kết quả hoạt động, trường đại học
Tra cứu bài báo