Nhân tố tác động đến hành vi bạo lực qua mạng của thanh thiếu niên trong độ tuổi 14-18 ở Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 255(II), tháng 9 năm 2018, tr. 112-122
Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ của các nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi bạo lực qua mạng của thanh thiếu niên trong độ tuổi 14-18 ở Hà Nội bao gồm nhận thức, tâm sinh lý, gia đình, trường học, bạn bè và bản chất của phương thức trực tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ ảnh hưởng cùng chiều giữa hành vi bạo lực qua mạng ở thanh thiếu niên với “tính ẩn danh của phương thức trực tuyến”, “bạn bè” và “nhận thức”, trong đó “tính ẩn danh của phương thức trực tuyến” có tác động mạnh nhất đến hành vi bạo lực qua mạng, tiếp theo lần lượt là các nhân tố “bạn bè” và “nhận thức”. Các giải pháp đươc đề xuất bao gồm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên; kiểm duyệt các nội dung đăng tải; giáo duc và nuôi dưỡng mối quan hệ bạn bè lành mạnh cho thanh thiếu niên; và xây dựng cơ chế phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội để phòng ngừa tình trang bạo lực ảo.
Từ khóa: Bạo lực qua mạng, bạo lực ảo, thanh thiếu niên
Tra cứu bài báo