Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu dự báo cầu lao động ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 89-99
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam có nhiều phát triển, trong đó cầu đối với lao động của khu vực này có nhiều biến động. Bài viết này phân tích và dự báo cầu lao động đối với ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam giai đoạn 2016-2021. Sử dụng phương pháp tiếp cận đối ngẫu và tiếp cận từ phía doanh nghiệp, ngoài ra có sự dụng kết hợp phương pháp kinh tế lượng không gian. Với số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê (GSO) trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015. Kết quả phân tích cho thấy có tồn tại sự lan tỏa không gian và sử dụng mô hình trễ không gian và sai số không gian sẽ cho kết quả dự báo chính xác hơn.
Từ khóa: Cầu lao động, trung bình trượt, đối ngẫu, trễ không gian, sai số không gian.
Tra cứu bài báo