Tác động của chi tiêu cho y tế đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 256 (II), tháng 10 năm 2018, tr. 30-39
Tóm tắt: Việc chăm sóc sức khỏe tốt sẽ làm tăng chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần tích cực vào việc tăng trưởng kinh tế bền vững, tuy nhiên tuổi thọ trung bình theo đó cũng tăng lên. Trong nghiên cứu ngày, tác giả áp dụng mô hình phân tích ảnh hưởng của chi cho y tế đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, với số liệu vĩ mô của 63 tỉnh, thành phố từ năm 2011-2016. Tác giả sử dụng hai phương pháp ước lượng là số liệu mảng và GMM (General Method of Moments) để ước lượng tác động của chi tiêu y tế đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh ở Việt Nam. Kết quả cứu cho thấy khi tăng chi tiêu y tế bình quân lên thì chất lượng nguồn nhân lực tăng lên gián tiếp làm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng, và tuổi thọ bình quân tăng thì quá trình lao động càng giảm xuống kết quả gián tiếp làm GDP giảm.
Từ khóa: Mô hình phân tích ảnh hưởng, tăng trưởng kinh tế, Y tế.
Tra cứu bài báo