Khi các bên trong hợp đồng không thỏa thuận chọn luật áp dụng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 70-74
Tóm tắt: Khi các bên trong hợp đồng có yếu tố quốc tế không thỏa thuận chọn luật áp dụng thì Tư pháp quốc tế các nước đều quy định luật có mối quan hệ mật thiết nhất sẽ được dẫn chiếu áp dụng điều chỉnh mối quan hệ quyền và nghĩa vụ pháp lý trong hợp đồng đó. Bài viết này tập trung làm sáng tỏ bản chất pháp lý của hệ thuộc luật này và giải thích pháp luật của nơi có quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng trong từng loại hợp đồng cụ thể. Từ đó, bài viết này có thể tạo một sự thuận tiện, giúp ích cho các cơ quan tài phán nhận thức thống nhất và dễ dàng hơn cho việc giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài khi mà các bên trong hợp đồng không thỏa thuận chọn luật áp dụng.
Từ khóa: Chọn luật áp dụng; hợp đồng; luật có mối quan hệ mật thiết nhất
Tra cứu bài báo