Quyền cạnh tranh bình đẳng của các nhà thầu trong đấu thầu xây lắp

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 257 (II), tháng 11 năm 2018, tr. 39-43
Tóm tắt: Quyền cạnh tranh bình đẳng là quyền của các nhà thầu khi tham gia đấu thầu. Bảo đảm quyền cạnh tranh bình đẳng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Bài viết làm rõ khái niệm quyền cạnh tranh bình đẳng, phân tích các hành vi xâm phạm đến quyền cạnh tranh bình đẳng trong đấu thầu xây lắp và đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm quyền cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu, như: tăng cường áp dụng công nghệ tin học và công khai, minh bạch hoạt động đấu thầu; xây dựng cơ chế giám sát nội bộ và giám sát bên ngoài đối với toàn bộ quá trình đấu thầu; xây dựng cơ chế giải quyết kiến nghị đấu thầu độc lập; xử lý có hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền cạnh tranh bình đẳng của các nhà thầu.
Từ khóa: Cạnh tranh, quyền cạnh tranh bình đẳng, đấu thầu xây lắp
Tra cứu bài báo