Mạng lưới hoạt động và rủi ro ngân hàng: trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 258, tháng 12 năm 2018, tr. 36-44
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu tác động của mạng lưới hoạt động đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 32 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn hơn thì rủi ro cao hơn. Kết quả thực nghiệm của tác giả có thể mang lại những hàm ý quan trọng cho các nhà quản lý và các nhà điều hành ngân hàng ở Việt Nam.
Từ khóa: Rủi ro ngân hàng, mở rộng mạng lưới, mạng lưới hoạt động
Tra cứu bài báo