Lợi ích kinh tế phân bổ giữa các bên trong đàm phán kinh tế quốc tế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 266, tháng 08 năm 2019, tr. 22-31
Tóm tắt: Bài viết phân tích lợi ích kinh tế phân bổ giữa các bên đàm phán kinh tế quốc tế theo mô hình cung - cầu mà kinh tế học gọi là lợi ích kinh tế trong đàm phán. Lợi ích đàm phán được phân bổ theo các phương thức khác nhau bao gồm một bên được lợi hoàn toàn và một bên chịu thiệt hoàn toàn, một bên được lợi và một bên hòa vốn, và cả hai bên đều thu được lợi. Dựa vào các phương thức phân bổ lợi ích xác định, bài viết gợi ý lựa chọn kịch bản đàm phán phù hợp với điều kiện mỗi bên và đưa ra lời khuyên chuẩn bị năng lực và kỹ năng để đàm phán thành công.
Từ khóa: Lợi ích kinh tế phân bổ, đối tác đàm phán, đàm phán kinh tế quốc tế.
Tra cứu bài báo