Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 41-49
Tóm tắt: Bài viết thực hiện phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán HOSE tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE dựa trên nền tảng mô hình phân tích Du Pont. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp dựa trên các kiểm định của mô hình hồi quy tác động cố định (FEM), hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) và hồi quy bội (OLS). Nghiên cứu nhằm tìm ra mô hình phù hợp, đồng thời nhận diện nhân tố tác động đến ROE. Kết quả cho thấy mô hình hồi quy tác động cố định phù hợp hơn và tồn tại một số nhân tố có ảnh hưởng đến ROE của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường HOSE tại Việt Nam.
Từ khóa: Du Pont, ROE, FEM, REM, OLS
Tra cứu bài báo