Sự bất bình đẳng trong chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271, tháng 01 năm 2020, tr. 70-80
Tóm tắt: Bài viết áp dụng phương pháp phân rã Oaxaca-Blinder kết hợp hồi quy phân vị vô điều kiện nhằm phân tích sự bất bình đẳng trong chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và hộ phi nông nghiệp ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên số liệu từ cuộc Điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2016. Với kết quả phân rã, khoảng cách chi tiêu bình quân đầu người giữa hai nhóm hộ không có sự chênh lệch đáng kể. Kết quả này cho thấy không tồn tại bất bình đẳng trong tổng chi tiêu giữa hộ nông nghiệp và hộ phi nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu một cách rõ nét. Tuy nhiên, trong các thành phần của tổng chi tiêu, chi tiêu cho lương thực, thực phẩm và chi tiêu cho nhà, điện, nước, rác thải, đồ dùng lâu bền giữa hai nhóm hộ có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê. Tác động biên của các yếu tố được quan sát đóng góp chủ yếu vào khoảng cách chi tiêu này, trong đó, thu nhập từ hoạt động kinh tế có ảnh hưởng nhiều nhất.
Từ khóa: Bất bình đẳng chi tiêu, hộ nông nghiệp và phi nông nghiệp, phân rã Oaxaca-Blinder, hồi quy phân vị vô điều kiện, Đồng bằng sông Cửu Long
Tra cứu bài báo