Thực tập sinh khối ngành kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 272, tháng 02 năm 2020, tr. 82-90
Tóm tắt: Bài viết làm rõ tình hình sử dụng thực tập sinh cũng như nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh khối ngành kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Huế. Thông qua dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp bằng phương pháp chọn mẫu quota, nhóm nghiên cứu đã phản ánh được các hoạt động thực tế mà thực tập sinh đã tham gia, lợi ích và những trở ngại khi doanh nghiệp sử dụng thực tập sinh cũng như những mong muốn của doanh nghiệp đối với việc sử dụng thực tập sinh tại đơn vị của mình. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý cho các bên liên quan trong việc đáp ứng nhu cầu thực tập sinh ở các doanh nghiệp.
Từ khóa: Doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, ngành kinh tế, thực tập sinh, thành phố Huế
Tra cứu bài báo