Đánh giá tính dễ bị tổn thương của nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 104-114
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng là một trong những vùng chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Những tác động này gây nên những ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, kinh tế và an ninh lương thực của người dân trong khu vực và toàn xã hội. Phương pháp mô hình hóa kết hợp hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) và phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC được áp dụng dựa trên cơ sở các kịch bản ngập lụt và xâm nhập mặn được xây dựng cho toàn bộ khu vực BĐSCL đến 2050 đã cho thấy Trà Ôn, Mang Thít, Long Hồ và Vũng Liêm là các địa phương có tính tổn thương cao nhất và dễ bị tác động nhất trước biến đổi khí hậu đặc biệt là nước biển dâng và xâm nhập mặn.
Từ khóa: GIS, xâm nhập mặn, nước biển dâng, tính dễ bị tổn thương
Tra cứu bài báo