Ước lượng lợi ích kinh tế từ cải thiện chất lượng không khí đối với các hộ gia đình tại Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 278 (II), tháng 08 năm 2020, tr. 75-84
Tóm tắt: Ô nhiễm không khí đã và đang là vấn đề nhức nhối mà người dân Hà Nội mong muốn được giải quyết. Trong nghiên cứu này, người dân đã thể hiện sự sẵn lòng chi trả (WTP) từ đó phản ánh lợi ích kinh tế họ cảm nhận về việc cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội. Kết quả áp dụng phương pháp thực nghiệm lựa chọn với 979 hộ gia đình cho thấy mức WTP trung bình của mỗi hộ gia đình để giảm 1/100.000 người ốm nhập viện do ô nhiễm không khí là 76-97 VND/tháng; giảm 1/100.000 người tử vong do ô nhiễm không khí là 456-607 VND/tháng; và tăng 1m2 cây xanh đầu người được ước tính là 1360-1927 VND/tháng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mỗi hộ gia đình có mức sẵn lòng chi trả tối đa là 75 – 95 nghìn VND/tháng cho mức cải thiện cao nhất, tương đương khoảng 0,3 – 0,4% thu nhập.
Từ khóa: Hà Nội; Lợi ích kinh tế; Ô nhiễm không khí; Sự sẵn lòng chi trả; Thực nghiệm lựa chọn
Tra cứu bài báo