Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 291(2), tháng 09 năm 2021, tr. 110-118
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dựa trên nguồn số liệu thứ cấp, kết quả tham vấn các chuyên gia và thảo luận nhóm, nghiên cứu cho thấy thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương chính sách, triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tính đến năm 2020, toàn thành phố đã có 164 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, và giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Mặc dù vậy, số lượng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn chưa tương xứng với tiềm năng và nông nghiệp công nghệ cao mới chủ yếu được ứng dụng ở từng khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu đã chỉ ra những tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố bao gồm tăng cường triển khai thực hiện quy hoạch, huy động vốn, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
Từ khóa: Phát triển, sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao, thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo