Nhu cầu đào tạo nhân lực ngành thương mại điện tử ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 292(2), tháng 10 năm 2021, tr. 56-67
Tóm tắt: Bài viết sử dụng các dữ liệu thứ cấp ở các nghiên cứu, báo cáo, bài viết đã công bố và dữ liệu sơ cấp tư phương pháp phỏng vấn với bảng hỏi được thiết kế sẵn để thu thập dữ liệu. Nội dung bảng hỏi là các vấn đề về nhu cầu đào tạo nhân lực ngành thương mại điện tử,. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích, tổng hợp để phân tích đánh giá nhu cầu nhân lực và nhu cầu đào tạo nhân lực ngành thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay. Kết quả cho thấy các vị trí công việc, các kiến thức, các kỹ năng cần đào tạo của nhân lực thương mại điện tử hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác đào tạo nhân lực ngành thương mại điên tử ở Việt Nam.
Từ khóa: Nhu cầu, đào tạo, thương mại điện tử, nhân lực, doanh nghiệp
Tra cứu bài báo