Nhân tố tác động đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại của giới trẻ trong bối cảnh Covid-19

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 299(2), tháng 05 năm 2022, tr. 106-116
Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là thanh toán bằng điện thoại của giới trẻ. Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại trong bối cảnh COVID-19. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 301 người tiêu dùng tại Việt Nam. Mô hình và các phương pháp nghiên cứu được xây dựng dựa trên lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT). Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố Điều kiện thuận lợi, Động lực thụ hưởng, Dịch bệnh COVID-19 và Chính sách của Chính phủ đã tác động đến quyết định thanh toán bằng điện thoại theo mức độ giảm dần. Từ kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị chính sách thúc đẩy sự chấp nhận dịch vụ thanh toán bằng điện thoại của giới trẻ được đề xuất.
Từ khóa: COVID-19, ý định sử dụng thanh toán bằng điện thoại, UTAUT, giới trẻ
Tra cứu bài báo