Ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất đến sự hài lòng cuộc sống của người dân vùng ven đô thị: Nghiên cứu thực tế tại thành phố Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 301(2), tháng 07 năm 2022, tr. 99-109
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng về cuộc sống sau thu hồi đất thông qua tác động trung gian của sự hài lòng về chính sách của người dân vùng ven đô thị. Dữ liệu được thu thập từ bảng hỏi được gửi đến 430 hộ dân có đất bị thu hồi tại vùng ven đô Thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chính sách thu hồi đất theo thứ tự giảm dần, gồm: Sự tự nguyện; Điều kiện sống trước và sau khi thu hồi; Quá trình thực hiện bồi thường; Sự hiểu biết. Kết quả cũng khẳng định được tác động trung gian của sự hài lòng về chính sách đến sự hài lòng cuộc sống của người dân sau thu hồi đất. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đưa nhằm hoàn thiện chính sách thu hồi đất tại Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách thu hồi đất, đô thị hóa, sự hài lòng cuộc sống, Việt Nam
Tra cứu bài báo