Phát triển giao thông đường bộ đô thị thành phố Hà Nội theo hướng bền vững

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 302(2), tháng 08 năm 2022, tr. 164-172
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá phát triển giao thông đường bộ đô thị Thành phố Hà Nội theo hướng bền vững. Bài nghiên cứu xây dựng mô hình, giả thuyết nghiên cứu và khảo sát ý kiến của những người trực tiếp quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải. Từ dữ liệu sơ cấp thu thập được, nhóm nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển giao thông đường bộ đô thị Thành phố Hà Nội theo hướng bền vững với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. Số liệu kiểm định được tái khẳng định bằng phương pháp phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn từ giao thông đường bộ, bao gồm: Giao thông bị quá tải, hệ thống giao thông đường bộ bị xuống cấp nhanh chóng… Từ kết quả nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp cho Hà Nội trong phát triển giao thông đường bộ đô thị theo hướng bền vững trong thời gian tới.
Từ khóa: Giao thông, Đô thị, Giao thông đô thị, Giao thông đường bộ đô thị, Phát triển bền vững, Hà Nội
Tra cứu bài báo