Tác động của đổi mới công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam – Cách tiếp cận kinh tế lượng không gian

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 303(2), tháng 09 năm 2022, tr. 40-48
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật kinh tế lượng không gian để đánh giá tác động của đầu tư đổi mới công nghệ trong ngành chế biến thực phẩm tới chuyển dịch cơ cấu lao động của ngành. Dữ liệu doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019 được sử dụng để tính toán chỉ số về chuyển dịch cơ cấu lao động và đặc điểm đầu tư vào công nghệ của ngành chế biến thực phẩm ở 63 tỉnh thành. Kết quả cho thấy những tỉnh mà có mức đầu tư vào công nghệ càng cao thì càng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động tham gia vào ngành này. Phân tích kinh tế lượng không gian cho thấy có những tác động lan tỏa về mặt không gian, tức là tỉnh mà có mức đầu tư vào công nghệ càng cao thì những tỉnh lân cận cũng có xu hướng gia tăng chuyển dịch cơ cấu lao động vào ngành này. Kết quả này ủng hộ cho việc xây dựng các chiến lược quy hoạch ở cấp độ vùng trong phát triển ngành chế biến thực phẩm.
Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu lao động, công nghệ, kinh tế lượng không gian, ngành chế biến thực phẩm
Tra cứu bài báo