Tổng quan hệ thống về chuỗi giá trị rau ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 305(2), tháng 11 năm 2022, tr. 29-38
Tóm tắt: Thay đổi nhu cầu tiêu dùng rau theo hướng chất lượng và an toàn thực phẩm là yếu tố dẫn dắt sự phát triển của chuỗi giá trị rau. Hiểu biết về chuỗi giá trị rau, dòng chảy sản phẩm, liên kết trong chuỗi giá trị có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện ra các điểm nghẽn và làm cơ sở cho các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi. Sử dụng phương pháp tổng quan hệ thống với 14 nghiên cứu với các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế, kết quả cho thấy chuỗi giá trị rau ở Việt Nam có 6 tác nhân cơ bản: cung cấp đầu vào, sản xuất, thu gom/sơ chế, bán buôn, bán lẻ, tiêu dùng, hoạt động trên 11 tiểu chuỗi. Mặc dù Chính Phủ và các Bộ ngành có nhiều chính sách hỗ trợ chuỗi giá trị rau, vấn đề sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm tại hộ, liên kết ngang và dọc trong các chuỗi giá trị rau địa phương yếu, tính minh bạch sản phẩm thấp và thiếu niềm tin của người tiêu dùng đang là điểm nghẽn đối với chuỗi giá trị rau.
Từ khóa: Chuỗi giá trị rau, an toàn thực phẩm, tổng quan hệ thống.
Tra cứu bài báo