Công bố thông tin trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 309(2), tháng 3 năm 2023, tr. 42-51 | DOI 10.33301/JED.VI.1173
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin trách nhiệm xã hội trong báo cáo thường niên của các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất thực phẩm niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy các biến quy mô doanh nghiệp và khả năng sinh lời đều có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm niêm yết, sự biến động của các biến này giải thích được 21,29% sự biến động của biến phụ thuộc. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không tìm thấy sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính, quy mô hội đồng quản trị và kiểm toán độc lập đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội sẽ tạo nên nhiều tác động tích cực đến lợi ích kinh doanh và hiệu quả tài chính, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.
Từ khóa: Công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, sở giao dịch chứng khoán
Tra cứu bài báo