Mức độ chuyển đổi số trong kế toán tại doanh nghiệp của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 314, tháng 8 năm 2023, tr. 88-98 | DOI: 10.33301/JED.VI.1260
Tóm tắt: Chuyển đổi số thay đổi mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp kéo theo nhu cầu chuyển đổi số trong kế toán. Nghiên cứu này đánh giá mức độ chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp và khám phá những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong kế toán. Dữ liệu nghiên cứu thu thập 200 phiếu từ quản trị các cấp và nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả và phân tích định lượng các dữ liệu nghiên cứu. Kết quả cho thấy mức độ chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp là chưa cao và có sự khác biệt về mức độ chuyển đổi số trong kế toán giữa các doanh nghiệp khác nhau về quy mô và lĩnh vực kinh doanh. Kết quả cũng làm rõ 05 yếu tố ảnh hưởng nhất đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu thảo luận những giải pháp giúp gia tăng hiệu quả chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán, chuyển đổi số, mức độ chuyển đổi số trong kế toán, yếu tố ảnh hưởng.
Tra cứu bài báo