Hiệu quả kỹ thuật nghề lưới rê xa bờ tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 323, tháng 05 năm 2024, tr. 57-66 | DOI: 10.33301/JED.VI.1619
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng mô hình DEA (Data envelopment analysis) để phân tích hiệu quả kỹ thuật của nghề lưới rê xa bờ, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu đầu ra giữ nguyên không đổi, bình quân các đầu vào của sản xuất (công suất máy, dầu và tổng số ngày lao động trên biển) có thể giảm xuống khoảng 15,3% nếu trình độ tay nghề của ngư phủ và việc tổ chức quản lý sản xuất đạt mức tốt nhất. Kết quả nghiên cứu này cho thấy chính sách hỗ trợ đóng tàu công suất lớn của Chính phủ cần đi kèm với chính sách nguồn nhân lực trong nghề cá, hiện tại ngư dân chưa làm chủ được công nghệ của các đội tàu này, dẫn tới sử dụng lãng phí các yếu tố đầu vào.
Từ khóa: DEA, nghề lưới rê, hiệu quả kỹ thuật
Tra cứu bài báo