Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghệ An

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 324, tháng 06 năm 2024, tr. 70-77 | DOI: 10.33301/JED.VI.1738
Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Nghệ An, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, xử lý số liệu thông qua công cụ phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS 22. Kết quả chỉ ra rằng có 4 nhân tố tác động trực tiếp cùng chiều với hiệu quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm: (i) Cơ chế chính sách và quy trình quản lý, (ii) Năng lực đội ngũ cán bộ, (iii) Đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công, và (iv) Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về tài sản công. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghệ An.
Từ khóa: Hiệu quản quản lý, Nghệ An, nhân tố ảnh hưởng, tài sản công
Tra cứu bài báo