Phân tích mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 324, tháng 06 năm 2024, tr. 48-57 | DOI: 10.33301/JED.VI.1623
Tóm tắt: Liên kết du lịch là chủ đề được nhiều học giả quan tâm luận giải. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích mạng cùng với mô hình nghiên cứu của Ying (2010). Tác giả khảo sát 510 chủ thể là các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng. Nghiên cứu đã đánh giá tổng thể mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh, đã xác định được những chủ thể đóng vai trò là trung tâm trong mạng lưới liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng trong thời gian đến.
Từ khóa: Các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng, phân tích các bên liên quan, liên kết du lịch
Tra cứu bài báo