Phân tích nhân quả và đồng liên kết giữa sản lượng điện tiêu thụ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 27-33
Tóm tắt: Bài viết này sử dụng phân tích nhân quả và đồng liên kết để tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa sản lượng điện tiêu thụ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1975 đến 2010. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng sản lượng điện tiêu thụ không ảnh hưởng nhân quả tới tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn, mà ngược lại, tồn tại mối liên hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế tới tiêu dùng điện trong dài hạn. Kết quả này rất hữu ích cho việc hiểu đầy đủ vai trò của tăng trưởng kinh tế đối với xây dựng chính sách năng lượng nhằm ứng phó với tình trạng thiếu điện trầm trọng trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng, và đảm bảo chính sách an ninh năng lượng ở Việt Nam.
Từ khóa: Phân tích nhân quả, đồng liên kết, tăng trưởng kinh tế, ngành điện, chính sách năng lượng
Tra cứu bài báo