Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 104-108
Tóm tắt: Một nền kinh tế muốn phát triển cần có các nguồn lực: vốn, khoa học- công nghệ, tài nguyên và nguồn nhân lực. Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, cần dựa vào ba yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhân lực là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của tiến trình công nghiệp hóa. Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Tiền Giang đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 10 khu công nghiệp, 34 cụm công nghiệp và 01 tuyến công nghiệp với tổng diện tích là 5.899 ha. Khi đó, nhu cầu lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) giai đoạn 2011- 2015 là 108.400 lao động và giai đoạn 2016 - 2020 là 132.000 lao động. Vì thế bài toán về phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp trong KCN, CCN Tiền Giang trong tương lai là không hề đơn giản trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp KCN, CCN tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 là yêu cầu hết sức cần thiết trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ khóa: Nguồn nhân lực, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Tra cứu bài báo