Phát triển vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc giai đoạn 2000- 2011: Hiện trạng và một số giải pháp

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 85-89
Tóm tắt: Khu vực miền Bắc Việt Nam có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển vận tải thủy nội địa. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, ngành vận tải này phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của nó. Bài viết sẽ đưa ra một số đánh giá về hiện trạng phát triển của ngành giai đoạn 2000 - 2011 và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển vận tải thủy nội địa khu vực miền Bắc trong thời gian tới.
Từ khóa: Vận tải thủy nội địa, vận tải miền Bắc
Tra cứu bài báo