Việc làm của lao động nông thôn sau thu hồi đất ở thành phố Đồng Hới

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 109-113
Tóm tắt: Trong những năm 2007- 2011, thành phố Đồng Hới đã tiến hành thu hồi trên 300 ha đất để phục vụ cho việc phát triển du lịch, mở rộng thành phố và xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ thuần nông sang các ngành nghề, dịch vụ; thu nhập của một bộ phận lao động chuyển đổi ngành nghề tăng. Tuy nhiên, mặt trái của nó là tỷ lệ thất nghiệp tăng, thu nhập của lao động nông nghiệp giảm, tỷ lệ lao động có thu nhập thấp vẫn còn cao. Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, phát triển kinh tế địa phương nhưng mức độ giải quyết việc làm của chính quyền địa phương cho các đối tượng trên còn hạn chế. Xuất phát từ đó, bài viết đã đề xuất một số giải pháp nhằm tạo nhiều việc làm cho các lao động bị thu hồi đất.
Từ khóa: Việc làm nông thôn, đào tạo nghề lao động nông thôn, thành phố Đồng Hới
Tra cứu bài báo