Kế toán tài sản cố định vô hình trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 28-33
Tóm tắt: Ngày nay, Việt Nam đã tham gia hội nhập với các nước trên thế giới trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, thể thao… Do vậy, hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam phục vụ rất nhiều đối tượng khác nhau ở cả trong và ngoài nước. Đây là một trong những yếu tố quan trọng yêu cầu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần lập theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế cũng như các các giả thiết và nguyên tắc kế toán Mỹ được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính của các DN tại Việt Nam, thông tin về tài sản cố định vô hình (TSCĐVH) được ghi nhận hiện còn nhiều điểm khác biệt so với quy định của Chuẩn mực Kế toán Quốc tế; Để giảm thiểu hoặc xóa bỏ sự khác biệt đó, kế toán TSCĐVH trong các DN ở Việt Nam cần phải hòa hợp và hội tụ với hệ thống kế toán Quốc tế. Tuy nhiên cần có sự phân tích, đánh giá và đối chiếu so sánh thực trạng kế toán TSCĐVH ở Việt Nam với Quốc tế một cách toàn diện, đầy đủ và từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu về hoàn thiện kế toán TSCĐVH trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Do vậy, ngoài phần giới thiệu và kết luận, bài viết gồm năm nội dung chính: (1) Kế toán TSCĐVH theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, (2) Kế toán TSCĐVH theo các giả định và nguyên tắc kế toán Mỹ được chấp nhận rộng rãi (US.GAAP), (3) Kế toán TSCĐVH trong các doanh nghiệp theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, (4) Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán TSCĐVH trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, (5) Một số ý kiến đề xuất về kế toán TSCĐVH trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Tài sản cố định vô hình, kế toán ài sản cố định vô hình (TSCĐVH).
Tra cứu bài báo