Ứng dụng phương pháp bảng điểm cân bằng trong công tác quản lý tại doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 65-70
Tóm tắt: Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard method – BSC) là công cụ của quản trị chiến lược, BSC không chỉ là một hệ thống đo lường, đánh giá hoạt động kinh doanh mà còn giúp cho các doanh nghiệp triển khai chiến lược kinh doanh, giám sát và thực hiện mục tiêu của mình. Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình trình hội nhập Quốc tế và gia nhập WTO, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam nói riêng muốn tồn tại và phát triển cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường phương pháp quản lý hiện đại để đạt hiệu quả cao trong quản lý. Một trong những công cụ quản lý hiệu quả và hiện đại đó là phương pháp bảng điểm cân bằng, bài viết đề cập đến việc ứng dụng phương pháp bảng điểm cân bằng trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam.
Từ khóa: Bảng điểm cân bằng, doanh nghiệp sản xuất sữa
Tra cứu bài báo