Đánh giá sự hài lòng của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 19-23
Tóm tắt: Giáo dục là một loại hình dịch vụ mà sinh viên chính là khách hàng mục tiêu. Vì vậy tìm hiểu về sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của trường là vấn đề mà các trường đại học hiện nay cần hết sức quan tâm. Ngày nay, khi sự cạnh tranh trong môi trường giáo dục ngày càng mạnh mẽ, một yêu cầu cấp thiết đặt ra với mỗi trường là phải tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, từ đó có những giải pháp nhằm nâng cao yếu tố tích cực và hạn chế những yếu tố tiêu cực.
Từ khóa: Sinh viên, sự hài lòng, sự hài lòng của sinh viên
Tra cứu bài báo