Phát triển hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ công tác quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 82-86
Tóm tắt: Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của mọi quốc gia và sự phát triển của chúng sẽ góp phần cơ bản tạo ra sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò đặc biệt quan trọng. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả là chúng thiếu nhiều thông tin cần thiết khiến công tác quản trị kinh doanh gặp khó khăn, nhiều quyết định được đưa ra không hợp lý. Chính bởi vậy, hoàn thiện hệ thống thông tin, hoàn thiện cơ chế và đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa về mặt đảm bảo thông tin phục vụ quản lý là một vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.
Từ khóa: Hệ thống thông tin, quản trị kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tra cứu bài báo