Phương pháp đổi mới giá trị trong “Chiến lược đại dương xanh”

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 31-36
Tóm tắt: Sự thay đổi rất nhanh của môi trường kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay khiến các doanh nghiệp không chỉ phải tìm các giải pháp để cạnh tranh với các đối thủ hiện tại mà còn phải dự đoán chính xác sự xuất hiện của các đối thủ tiềm tàng và có giải pháp kịp thời để ứng phó với các đối thủ đó. Một trong những chiến lược quan trọng nhất để chủ động hạn chế sự xuất hiện của các đối thủ tiềm tàng và giảm sức ép của cạnh tranh là tạo ra những rào cản thị trường thông qua việc không ngừng đổi mới giá trị để đồng thời tạo ra sự khác biệt và giảm chi phí. Đây cũng chính là những nội dung quan trọng nhất trong lý thuyết về “Chiến lược Đại dương Xanh” do Giáo sư Kim và Giáo sư Mauborgne đưa ra trên cơ sở tổng kết các nghiên cứu về chiến lược tại Viện INSEAD của Pháp. Vậy, nội dung cơ bản của đổi mới giá trị là gì? Qui trình và các bước để thực hiện đổi mới giá trị ra sao? Các điều kiện để đổi mới giá trị thành công là gì? là những câu hỏi sẽ được làm rõ trong bài báo này trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về “Chiến lược đại dương xanh” và kinh nghiệm tư vấn cho doanh nghiệp trong 3 năm qua. Hy vọng, bài báo sẽ cung cấp một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp thực hiện đổi mới giá trị thành công khi triển khai thực hiện chiến lược “Đại dương Xanh”.
Từ khóa: Đại dương xanh, đổi mới giá trị, doanh nghiệp
Tra cứu bài báo