Sử dụng các mối quan hệ: Sự khác biệt giữa nghiệp chủ nữ và nghiệp chủ nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 47-53
Tóm tắt: Sử dụng mạng lưới các mối quan hệ cá nhân vào mục đích kinh doanh góp phần không nhỏ vào sự thành công của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài báo đã khảo sát mức độ các nghiệp chủ sử dụng các mối quan hệ vào mục tiêu kinh doanh. Mức độ sử dụng mối quan hệ giữa nghiệp chủ nam so với nghiệp chủ nữ cũng đã được so sánh và phân tích trong bài. Kết quả nghiên có một số gợi ý cho các nghiệp chủ nói chung và nghiệp chủ nữ nói riêng. Bài báo cũng có một số gợi ý cho các cơ quan ban ngành/tổ chức trong việc cải thiện tình trạng bình đẳng giới.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), sử dụng mối quan hệ, nghiệp chủ nam, nghiệp chủ nữ
Tra cứu bài báo