Vai trò của Chính phủ trong cuộc chiến đói nghèo: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 87-91
Tóm tắt: Thời gian qua, cộng đồng quốc tế đạt được những kết quả tốt đẹp trong tấn công nghèo đói. Tuy nhiên, thực trạng đói nghèo trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng rất đáng báo động. Sự gia tăng giá nhiên liệu và lương thực, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu…đang là mối đe doạ lớn với các quốc gia trong cuộc chiến đói nghèo đã đẩy hàng triệu người dân rơi vào tình trạng nghèo khổ. Trước những thách thức mới, các quốc gia đều chú trọng đến xây dựng chiến lược giải quyết đói nghèo. Hầu hết chính phủ các nước cho rằng giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế là hai nhiệm vụ quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của một quốc gia. Ngoài ra, để tấn công đói nghèo trong bối cảnh mới, cần có sự phối hợp, hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết đói nghèo nảy sinh từ các vấn đề liên quan đến toàn cầu hóa. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm rút ra những bài học cho Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến đói nghèo là cần thiết. Xuất phát từ lý do này, bài viết giới thiệu tới người đọc vai trò của chính phủ trong cuộc chiến đói nghèo, nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết đói nghèo của một số nước ở châu Á có nhiều nét tương đồng với Việt Nam như Malayxia, Trung Quốc và Băng la đét, nhằm rút ra bài học cho Việt Nam.
Từ khóa: Chống đói nghèo, chính phủ, đầu tư, giáo dục
Tra cứu bài báo