Những biểu hiện suy giảm hiệu lực của tăng trưởng đến tiến bộ xã hội ở Việt Nam và định hướng cải thiện

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 38-45
Tóm tắt: Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2010 đã xác định rõ mô hình phát triển của Việt Nam là mô hình phát triển toàn diện và vì con người, theo đó thực hiện việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế nhanh với xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, bảo đảm sự tiến bộ và công bằng xã hội phải đặt ra ngay từ đầu và trong toàn tiến trình phát triển. Báo cáo phát triển con người năm 2010 của Liên Hiệp Quốc đã xếp Việt Nam vào tốp 10 quốc gia trên thế giới có những tiến bộ nhất về tăng trưởng kinh tế. Những tiến bộ xã hội cho con người trên các lĩnh vực cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tuy vậy nếu xét trên khía cạnh tác động của tăng trưởng đến phát triển con người thì mối quan hệ này đang có xu hướng giảm sút về hiệu lực. Những bước tiến của tiến bộ xã hội cho con người có xu hướng chậm lại trên mọi khía cạnh và một số đang có xu hướng ngược chiều so với những tiến bộ về tăng trưởng kinh tế, làm cho hiệu ứng của mô hình phát triển vì con người đang có biểu hiện yếu dần. Bài viết sẽ đưa ra những biểu hiện của sự suy giảm tác động của tăng trưởng kinh tế đến tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam thời gian qua, cụ thể là trên các góc độ: nâng cao mức sống dân cư, phát triển con người và công bằng xã hội.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Tiến bộ xã hội; mức sống thực; Hiệu ứng lan tỏa; Phát triển con người; Hệ số tăng trưởng vì con người; Hệ số giãn cách thu nhập; Tăng trưởng xanh
Tra cứu bài báo