Hệ quả của hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 84-90
Tóm tắt: Bài báo này đánh giá những hệ quả của hoạt động công bố thông tin (CBTT) tới thị trường niêm yết và công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (TTCK Việt Nam). Thông qua nghiên cứu ngẫu nhiên 30 công ty niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy có mối tương quan có nghĩa giữa hoạt động công bố thông tin càng nhiều thì giá thị trường của cổ phiếu càng ít biến động, chi phí vốn chủ sở hữu (Vốn CSH) của công ty niêm yết sẽ càng nhỏ, mức độ rủi ro của cổ phiếu càng nhỏ.
Từ khóa: Công bố thông tin (CBTT), Thị trường Chứng khoán (TTCK) Việt Nam, công ty niêm yết
Tra cứu bài báo